نمونه سوالات دوم و سوم دبیرستان و ...

نمونه سوال ادبیات

سوالات مشترک  ادبیات

 

1- معانی صحیح همه
ی واژه
های «تنزیه - نفیر - سلوک - خرق - تیه» به ترتیب کدام است؟

     1) تبجیل - نفرت - زهد - پوشش - کوه                         2) تقدیس - زاری - پیروی - نوآوری - دریا

     3) تسبیح - فریاد - رفتار - دریدن - صحرا                      4) تعظیم - تنهایی - روش - شکستن - کویر

 

2- معنی چند واژه در کمانک مقابل آن، نادرست آمده است؟

منظومه
ها (آثار ادبی)، زخمه (چنگ)، شرحه (پاره گوشتی که از درازا بریده باشند)، پرده (نغمه)، بیالاید (آلوده شود)، مدوّن (گردآوری)

     1) یک                             2) دو                               3) سه                              4) چهار

 

3- در متن:«رقّت قلب و عواطف انسانی پهلوانان که در ضمن حوادث ظهور می کند، در حوضه
ی حماسه می
گنجد. صولت خشم هیچگاه حصار بردباری پهلوان حماسه را نمی
شکند و منائت فطرت او را به خفّت و مذلّت فرو نمی
کشاند» چندغلط املایی هست؟

     1) یک                             2) دو                               3) سه                              4) چهار

 

4- در کدام گروه کلمه
ها واژه
ای غلط است؟

     1) شاهنامه
های منثور - توجیه و تفسیر - سیرت و صورت     2) قرایح و عواطف - تلقّی و برداشت - دریغ و مظایقه

     3) فضایل و مکارم - بطلان اعمال - تعدّی و تجاوز             4) حرص و آز - عفاف و عصمت - ستایش و ثنا

 

5- «اخبار رستم» اثر کیست؟

     1) آزاد سرو سیستانی           2) ابوطاهر طرسوسی            3) ابوالمؤید بلخی                4) مؤلفی ناشناس

 

6- جاهای خالی عبارت:« اگر بخواهیم مجموعه
ی عظیم و پربار ........ بیتی مثنوی معنوی را کوتاه و خلاصه کنیم، به ........ بیتی می رسیم که سرآغاز دفتر اول مولاناست» با کدام گزینه کامل می
شود؟

     1) بیست و شش هزار - هجده                                                                            2) بیست و یک هزار - بیست و یک

     3) سی و شش هزار - نوزده                                         4) هجده هزار - بیست و شش

 

7- در کدام گزینه «اسلوب معادله» به کار رفته است؟

     1) در غــم مـا روزهــا بـی
گـاه شـــد                           روزهــا بـا ســوزها همــراه شــد

     2) نـی حـدیـث راه پـر خــون می کند                           قصـه
های عـشـق مجـنون مـی
کند

     3) محرم این هوش جز بی هوش نیست                           مرزبان را مشتری جز گوش نیست

     4) آتـش عـشـق اسـت کانـدرنی فـتـاد                           جوشش عشق است کانـدر می فتاد

 

8- در همه
ی ابیات جز بیت ........... «تضاد» وجود دارد؟

     1) مـن به هـر جمـعیتی نالان شـدم                               جفت بدحالان و خوش حالان شدم

     2) در نیـابد حـــال پخته هیـچ خـام                              پـس سخـن کـوتاه بایـد والســلام

     3) همچو نی زهری و تریاقی که دید                               همـچو نی دمسـاز و مشتاقی که دید

     4) کـز نیــسـتان تا مـرا ببـریـده
انـد                              از نفـــیرم مـــرد و زن نالـیــده
انـد

 

 

9- در کدام بیت استعاره وجود دارد؟

     1) نی، حریف هـر که از یـاری بـرید                              پرده
هــایـش پرده
هــای مـــا دریــد

     2) کـز نیـســتان تا مـرا ببـریـده
انـد                              از نفـیـرم مـــرد و زن نـــالیــده
انـد

     3) هر کسی از ظن خود شد یار مـن                               از درون مــن نجــست اســرار مــن

     4) روزها گر رفت گو رو باک نیست                               تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست

 

10- متن زیر کدام یک از ویژگی های حماسه را توضیح می دهد:

«این حوادث قهرمانی - که به منزله
ی تاریخ خیالی یک ملت است - در بستری از واقعیات جریان دارند. واقعیاتی که ویژگی
های اخلاقی، نظام اجتماعی، زندگی سیاسی و عقاید آن جامعه را در مسائل فکری و مذهبی در برمی
گیرد.»

     1) داستانی                        2) قهرمانی                        3) ملی                             4) خرق عادت

 

11- شاعر در کدام بیت به تفاوت ظرفیت وجودی افراد اشاره می
کند:

     1) همـچو نـی زهـری و تریاقی که دیـد                          همچو نی دمساز و مشتاقی که دید

     2) سیـنه خـواهم شرحـه شرحه از فـراق                         تا بـگــویم شــرح درد اشـــتیـاق

     3) تن ز جان و جان ز تن مستور نیسـت                          لیک کس رادید جان دسـتور نیست

     4) سر مـن از نــاله
ی مــن دور نیـسـت                          لیک چشم و گوش را آن نور نیست

 

12- کدام بیت با آیه
ی«اِنا لله و اِنا الیه راجعون» تناسب معنایی دارد؟

     1) مــن به هــر جمــعیتی نــالان شـدم                         جفت بدحالان و خوش حالان شدم

     2) هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش                          باز جـوید روزگـار وصـل خـویـش

     3) در غـــم مـا روزهــا بــی
گـاه شـــد                         روزهــا با سوزهــا هــمــراه شــد

     4) هر کســی ازظــن خــود شـد یار من                         از درون مــن بجــست اســرار من

 

13- از بیت:«من خفته بدم به ناز درکتم عدم          حسن تو به دست خویش بیدارم کرد» کدام گزینه دریافت می
شود؟

     1) بی
خبری عاشق از عشق، پیش از عنایت معشوق به وی     2) نازپروردگی عاشق موجب بی
توجهی وی به معشوق است

     3) عاشق خود را در برابر عشق نیست و نابود می
پندارد      

  4) عشق موجب آگاهی و بیداری معشوق می
شود و خواب و آرامش او را می
گیرد

 

14- مفهوم آیه
ی:«تعزّ من تشاء و تذّل من تشاء» در کدام مصراع آمده است؟

     1) نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی                    2) همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

     3) تو نماینده
ی فضلی تو سزاوار ثنایی                             4) همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی

 

15- دربیت:«هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد            هر که بی روزی است روزش دیر شد» ماهی نماد کیست؟

     1) عاشق دروغین                2) معشوق راستین               3) معشوق دروغین               4) عاشق راستین

 

          سوالات ویژه داوطلبان مشغول به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی          ( زبان و ادبیات فارسی 1 دوره پیش دانشگاهی – دروس 1 تا 3 )

 

16- معني درست كلمه هاي «نعت-دستور – مَلِك – كتم » كدام است ؟

     1) تفسير راهنما حكومت مرگ                             2) مقدمه اجازه فرشته پنهاني

     3) سرزنش فرمان خداوند نيستي                          4) ستايش وزير پادشاه پوشش

 

17- در متن : «همّت هاي ظالمانه و هميّت هاي جاهلانه اي كه موجب مي شود انسان نسبت به ملاحي و مناحي بي پروا شود ، جامعه را در ظلمات جهل و ضلال فرو مي برد و مردم را در بيغوله ي انحتاط سرگردان مي سازد » چند غلط املايي هست؟

     1) يك                             2) دو                               3) سه                              4) چهار

 

18- «انه ايد» سروده كيست ؟

     1) هومر                            2) ويرژيل                         3) گيل گمش                     4) ايلياد

 

19- كدام اثر ادبي از نظر نوع حماسه با ظفر نامه ي حمد ا... مستوفي در يك رديف قرار مي گيرد ؟

     1) انه ايد                          2) اديسه                           3) حمزه نامه                      4) ابومسلم نامه

 

 

20-در همه ي ابيات زير جز بيت ......... نوعی جناس وجود دارد ؟

     1) هر كسي كاو دور ماند از اصل خويش                          باز جويد روزگار وصــل خــويش

     2) نـي حــريف هـر كه از يـاري بـريـد                          پرده هــايش پرده هـاي مـا دريـد

     3) آتش است اين بانگ ناي و نيست باد                           هر كه اين آتـش ندارد نيـست بـاد

     4) همـچـوني زهــري و ترياقي كه ديـد                          همچو ني دمساز و مشتاقي كه ديـد

 

21- در كدام بيت آرايه ي مجاز و مراعات نظير وجود دارد ؟

     1) نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي                    نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي

     2) تـن زجـان و جــان ز تـن مسـتور نيست                     ليك كـس را ديد جـان دسـتور نيـست

     3) لب و دندان سـنايي همه توحــيد تو گويد                    مگر از آتش دوزخ بودش روي رهـايي

     4) سيـنه خـواهـم شــرحه شـرحـه از فــراق                  تا بـگــويـــم شــرح درد اشـتــيـاق

 

22- فايده ي اصلی تقسيم بندي آثار ادبي بر اساس انواع ( محتوا و محدوده ي عاطفي ) اين است كه :

     1) به خوبي مي توان علل ضعف يا نيرو گرفتن يكي از انواع را در دوره اي خاص بررسي كرد .

     2) بهتر مي توان به نوع احساس و عاطفه ي شاعر و نويسنده در دوره اي خاص پي برد .

     3) مي توان قالب هاي شعري و ادبي رايج در دوره اي خاص را بررسي و تحليل كرد .

     4) مي توان بدون در نظر گرفتن شكل ظاهري شعر و نثر، درباره انگيزه هاي شاعر و نويسنده در خلق اثر ، پي برد .

 

23- «ما ز درياييم و دريا مي رويم                                     ما ز بالاييم و بالا مي رويم » با كدام بيت مناسبت دارد ؟

     1) بشـنو از نـي چـون حكـايت مـي كند                         از جــدايي هــا شــكايت مـي كنـد

     2) هر كسي كاو دور ماند از اصل خويش                          باز جــويد روزگــار وصـل خـويش

     3) هـر كـه جـز ماهي زآبــش سـير شـد                         هر كه بي روزي است روزش دير شد

     4) نـي حــديث راه پــرخــون مـي كنـد                        قصـه هـاي عـشــق مـجـنون مي كند

 

24- از بيت : «حسنت به ازل نظر چو در كارم كرد            بنمود جمال و عاشق زارم كرد» كدام گزينه دريافت نمي شود ؟

     1) عشق حقيقي ، فراتر از محدوده ي زمان است .

     2) زيبايي معشوق ، خالق عشق در وجود عاشق است .

     3) نخستين مرحله ی عشق ، با عنايت معشوق نسبت به عاشق شكل مي گيرد .

     4) معشوق با گريه و زاري عاشق ، نسبت به او عنايت مي ورزد .

 

25- كدام نوع ادبي در ادبيات گذشته ي سرزمين ما رونق چنداني نداشته است ؟

     1) حماسي                        2) تعليمي                         3) نمايشي                         4) غنايي

        سوالات ویژه داوطلبان فارغ التحصیل                                                                                                                     ( ادبیات فارسی 2 – دروس 1 تا 7 )

16- معاني صحيح همه ي واژه هاي «زه-چرخ-سهم-قليه» به ترتيب كدام است ؟

     1) ريسمان كمند بهره-اندك                                                                         2) آفرين-تير-پول-اندك

     3) كمان-آسمان-نصيب-غذا                                        4) احسنت-كمان-ترس-غذا

 

 

 

 

17- معني چند واژه در كمانك روبروي آن ، نادرست آمده است ؟

كت (كتف) ، ذرع (اندازه) ، لاور (دلاور) ، بادي (صحرا) ، غزا (جنگ) ، ترگ (نيزه)، گبر (خفتان)

     1) يك                             2) دو                               3) سه                              4) چهار

 

18- در متن : «با حال استيصال و قليان روحي گفت : او كه بچّه
ي قنداقي نيست كه طبيب ، حبوبات و بقولات را برايش غدقن كرده باشد » چند غلط املايي است ؟

     1) يك                             2) دو                               3) سه                              4) چهار

 

19- در كدام گروه كلمه ها غلط املایی هست ؟

     1) هله و هشدار سوفار تير خراب و غراضه                 2) نيرنگ و دغل غضنفر شجاع تپانچه و اسلحه

     3) تلألوء آب هزيمت و شكست سماق مكيدن              4) كج و معوج تنبوشه و لوله مضغ و بلع

 

20- « سالاري ها » اثر كيست ؟

     1) جمال زاده                     2) سيمين دانشور                3) جلال آل احمد               4) بزرگ علوي

 

21- كدام كتاب با ديگر كتاب ها از نظر نوع و سبك داستان نويسي تفاوت دارد ؟

     1) مجمع ديوانگان               2) روزگار سياه                   3) اسكندرنامه                    4) شهرناز

 

22- در كدام گزينه «كنايه» وجود ندارد؟

     1)‌ همه كار افتاده دست زن و بچه ها ، استغفر الله ، آدم را كفري مي كنند .

     2) تازنده بود دست بيخ گلويش گذاشتيد و او مجبور شد صدايش را بلند كند .

     3) مي خواهند دست روي دست بگذاريم و حتي جنازه اش را تشييع نكنيم

     4) اي والله زن داداش ، عجب روي ما را سفيد كردي

 

23- در همه
ي ابيات جز بيت ............ آرايه تشخيص و جناس وجود دارد ؟

     1) پريـد از رخ كــفر در هــند رنـگ                             تپيدنـد بـت خـانه هـا در فــرنگ

     2) چنان ديد بر روي دشـمن زخـشم                              كه شد ساخته كارش از زهر چـشم

     3) فلك باخت از سهم آن جنگ رنگ                             بود سهمگين جـنگ شير و پلــنگ

     4) نــهادنــد آوردگـــاهـي چـــنـان                             كه كم ديــده باشد زمــين و زمـان

 

24- جمله ي «هر كه آن
جا نشيند كه خواهد و مرادش بود ، چنانش كشند كه نخواهد و مرادش نبود » با كدام بيت قرابت معنايي دارد ؟

     1) ثـوابــت باشـــد اي داراي خـــرمـــن                      اگر رحمـي كنـي برخـوشـه چـيني

     2) آسـمان بـار امـانـت نتوانســت كـشــيد                     قرعه
ی كار به نـام من ديـوانه زدنـد

     3) بيستون بر سر راه است مباد از شـيـريـن                     خبري گفته و غمگين دل فرهاد كنيد

     4) بيا كه قصر امل سخت سست بنياد اسـت                      بيار بـاده كـه بنياد عـمر بر باد است

 

25- مفهوم كدام گزينه با ديگر گزينه ها تفاوت دارد ؟

     1) مجلس آراي بلا معارض شده بود                               2) نوك جمع را چيده و متكلم وحده شده بود .

     3) كبّاده
ي شعر و ادب مي كشيد و بسيار محظوظ شده بود .  4) همه گوش شده بودند و ايشان زبان

 

 

منبع:سایت گزینه ۲

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۵/۰۴/۲۴ساعت 23:37  توسط مینا  |